A CEMPREMIÀ estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, CEMPREMIÀ, efectua en aquest lloc web i en qualsevol dels seus subdominis.

 

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

CLUB NATACIO PREMIA POOL GESTORA ESPORTIVA UTE, en endavant CEMPREMIÀ, és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament.

Pots contactar amb nosaltres en:

 • Francesc Mas Abril, 13 – 08330 Premià de Mar – Barcelona
 • Correu electrònic: cempremnia@cempremia.cat
 • Telèfon: 93 754 90 56

 

2. Per a què tractem les seves dades personals de contacte?

Podem tractar les seves dades personals per a diferents finalitats:

 • Formularis web:

Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, o bé perquè ens remet un correu electrònic, seran tractades per compte de CEMPREMIÀ, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la seva petició o sol·licitud d’informació, dubtes, queixes, etc. o la per a la finalitat específica que s’indiqui en el formulari web.

 • Correu electrònic:

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual.

 • Gestió de currículum:

També podrem tractar les teves dades per a tenir en compte la teva candidatura per a possibles vacants o llocs de treball que puguin sorgir en qualsevol de les empreses del grup que s’ajustin al teu perfil i experiència.

 

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teves dades pot ser diversa:

 • en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades (subscripció a un butlletí electrònic, emplenament d’un formulari web, enviament d’un currículum etc). Quan el tractament es basi en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment.
 • en uns altres el compliment d’una obligació legal per part nostra
 • l’execució d’un contracte o
 • l’interès legítim del Responsable (gestió de dades de contacte i en el seu cas els relatius a la funció o lloc exercit de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica).

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seva petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

 

4. Per quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran pel temps que precisi l’atenció de l’objecte de la comunicació i, en aquells casos en què es basi en el consentiment, en tant no hagi revocat el mateix.

En el cas dels Currículums, després de dos anys sense notificar actualitzacions, procedirem a la seva destrucció.

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractaran de mantenir actualitzades. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari ens les pugui comunicar, per correu electrònic a cempremia@cempremia.cat.

 

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades personals?

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulada i en els supòsits previstos segons Llei.

 • En el cas d’emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, l’informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per a la prestació del servei, basada en una Decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’Execució (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016, conforme a la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre l’adequació de la protecció conferida per l’Escut de la privacitat UE-EUA. Per a més informació pot consultar la Política de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419

 

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

L’interessat podrà exercitar els següents drets en protecció de dades.

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Dret a oposar-se al tractament
 • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar tals drets mitjançant escrit de sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia de la seva D.N.I o document identificatiu equivalent, dirigida a Francesc Mas Abril, 16

Premià de Mar – Barcelona. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

clàusula informativa vídeo vigilància

En virtut de l’establert en la guia sobre l’ús de videocàmeres per a seguretat i altres finalitats de l’agència espanyola de protecció de dades i, d’acord amb l’article 13 RGPD i a l’article 22 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, UTE CLUB NATACIÓ PREMIÀ-POOL GESTORA ESPORTIVA informa:

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

UTE CLUB NATACIÓ PREMIÀ-POOL GESTORA ESPORTIVA: UTE CLUB NATACIÓ PREMIÀ-POOL GESTORA ESPORTIVA

Direcció: Carrer Francesc Mas i Abril, 13, 08330 Premià de Mar, Barcelona .

Telèfon: 937 54 90 56

Web: http://cempremia.cat/

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Garantir la seguretat de béns i instal·lacions i de les persones que es troben en les nostres instal·lacions.

3. Durant quant temps conservem les dades personals?

Durant el termini màxim d’un mes, llevat que es realitzi un visionat davant la sospita d’una activitat delictiva. De comprovar-se la possible comissió de la mateixa es realitzarà un salvat per a la posada a disposició de cossos i forces de seguretat de l’estat, jutjats i tribunals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Compliment missió d’interès públic. Interessos legítims del responsable de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions i existència d’un interès públic, en els termes establerts en l’article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Cossos i Forces de seguretat de l’Estat.
 • Jutjats i Tribunals.

6. Quins són els seus drets en relació al tractament de dades?

Pot exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

Podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI i foto personal actualitzada especificant quin d’aquests sol·licita sigui satisfet, i remesa a la direcció CLUB NATACIÓ PREMIÀ-POOL GESTORA ESPORTIVA SL UTE Carrer Francesc Mas i Abril, 13, 08330 Premià de Mar, Barcelona o a la següent adreça de correu electrònic: protecciódades@cempremia.cat

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es